High Performer 75W/90 GL4/5 TS - Getriebeöl

Voorraadniveau
op dit moment is dit product niet op voorraad
Categorie
Transmissieolie
Viscositeit
75W-90
Werkgebieden
bus, nutsvoertuig, personenwagen, vrachtwagen
Kenmerken
gedeeltelijk synthetisch
Gratis verzending*
2 - 5 werkdagen levertijd**
1 liter doos 9,02 €  per liter Minimale aankoop: 12
op dit moment is dit product niet op voorraad
1 liter doos 12,40 €  per liter Minimale aankoop: 1
op dit moment is dit product niet op voorraad
20 liter bidon 7,61 €  per liter Minimale aankoop: 1
op dit moment is dit product niet op voorraad
60 liter vat 7,83 €  per liter Minimale aankoop: 1
op dit moment is dit product niet op voorraad
208 liter vat 6,98 €  per liter Minimale aankoop: 1
op dit moment is dit product niet op voorraad

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
**Meer dan 90% van onze bestellingen bereikt de klant binnen de opgegeven levertijd.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK