Klantenservice (Ma–Vr: 7:00–22:00):
+31 (0) 858880173

High Performer

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Transmissieolie
Viscositeit
75W-90
Werkgebieden
bus, nutsvoertuig, personenwagen, vrachtwagen
Kenmerken
gedeeltelijk synthetisch
  • Gratis verzending
  • Alle prijzen incl. BTW
1 liter doos 7,65 €  per liter Minimale aankoop: 12
7,65 €
1 liter doos 10,85 €  per liter Minimale aankoop: 1
10,85 €
20 liter bidon 6,28 €  per liter Minimale aankoop: 1
125,54 €

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

x
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK