Klantenservice (Ma–Vr: 7:00–22:00):
+31 (0) 858880173

Mofin

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Vorstbescherming koelmiddel
Viscositeit
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
  • Gratis verzending
  • Alle prijzen incl. BTW
1.5 liter doos 7,39 €  per liter Minimale aankoop: 1
11,09 €
5 liter bidon 4,94 €  per liter Minimale aankoop: 1
24,71 €
20 liter bidon 3,13 €  per liter Minimale aankoop: 1
62,64 €

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

x
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK