High Performer 0W-40 Motorenöl

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Motorolie
Viscositeit
0W-40
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
Gratis verzending*
2 - 5 werkdagen levertijd**
1 liter doos 10,17 €  per liter Minimale aankoop: 1
10,17 €
5 liter bidon 6,74 €  per liter Minimale aankoop: 1
33,69 €
20 liter bidon 5,28 €  per liter Minimale aankoop: 1
105,65 €
60 liter vat 5,73 €  per liter Minimale aankoop: 1
343,66 €
208 liter vat 4,91 €  per liter Minimale aankoop: 1
1.020,96 €

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P362: Verontreinigde kleding uittrekken.
P364: En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
**Meer dan 90% van onze bestellingen bereikt de klant binnen de opgegeven levertijd.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK