High Performer 0W-20

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Motorolie
Viscositeit
0W-20
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
synthetisch
Gratis verzending*
2 - 5 werkdagen levertijd**
1 liter doos 9,83 €  per liter Minimale aankoop: 1
9,83 €
5 liter kan 6,22 €  per liter Minimale aankoop: 1
31,08 €
20 liter bidon 4,93 €  per liter Minimale aankoop: 1
98,69 €
60 liter vat 5,38 €  per liter Minimale aankoop: 1
322,56 €
208 liter vat 4,24 €  per liter Minimale aankoop: 1
881,62 €

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
**Meer dan 90% van onze bestellingen bereikt de klant binnen de opgegeven levertijd.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK