Klantenservice (Ma–Vr: 7:00–22:00): +31 (0) 858880173

VAICO

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Vorstbescherming koelmiddel
Viscositeit
Werkgebieden
Kenmerken
  • Gratis verzending
  • Alle prijzen incl. BTW
1.5 liter kan 11,75 €  per liter Minimale aankoop: 1
17,63 €
5 liter kan 6,74 €  per liter Minimale aankoop: 4
33,69 €
5 liter kan 8,17 €  per liter Minimale aankoop: 1
40,87 €

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H361: Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P405: Achter slot bewaren.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

x
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK